DICHTER MONNIK JAN AMOERS (1444)

      Ten   tijde   van   abt   Robrecht   van   Berthem   leefde   te   Vlierbeek   de monnik   Jan   Amoers.   In   1426,   een   jaar   na   de   stichting   van   de Leuvense   Universiteit,   vatte   hij   aan   deze   instelling   studies   aan   in het    Kerkelijk    Recht.    Over    deze    materie    gaf    hij    nadien    zelf onderricht    aan    zijn    Vlierbeekse    confraters.    Amoers    was    ook dichter,     en     om     die     reden     verdient     hij     een     plaats     in     de geschiedenis   van   de   Middelnederlandse   letterkunde   en   van   het toneel   te   Leuven.   De   stad   vroeg   hem   inderdaad   tot   tweemaal   toe een    toneelstuk    te    schrijven    dat    zou    worden    opgevoerd    naar aanleiding   van   de   jaarlijkse   Ommegang   in   september.   Na   de optocht   van   de   Ommegang   werd   ieder   jaar   op   de   Grote   Markt   in open     lucht     een     opvoering     gehouden.     De     stadsrekeningen verschaffen   nauwkeurige   inlichtingen.   In   september   1444   werd Amoers    een    honorarium    betaald    voor    het    spel    van    “De    Drie Hiërarchie    der    engelen”    en    het    jaar    daarop    voor    een    ander toneelstuk, getiteld “Onser Liever Vrouwen Miraculen”.         In    september    1444    werd    op    de    Leuvense    Grote    Markt gedurende    meerdere    dagen    een    stellage    opgetimmerd.    Zowel overdag     als     ‘s     nachts     waren     bewakers     aangesteld     om beschadiging   of   diefstal   van   hout   te   voorkomen.   Het   spel   werd opgevoerd    door    vijf    gezellen,    die    voor    hun    medewerking    van stadswege   vergoed   werden   met   enkele   liters   Rijnwijn.   De   inhoud   van   het   stuk   kan   worden   afgeleid   uit   de   rekwisieten die   in   de   stadsrekeningen   worden   vermeld   en   van   de   omschrijving   die   men   in   deze   documenten   aan   het   spel   geeft.   Het kreeg   namelijk   ook   de   titel:   “Het   spel   van   de   Drievuldigheid”,   of   “van   de   kroning   door   de   Triniteit”.   Het   handelde   dus over de Kroning van Maria in de hemel.       Zoals   men   in   de   theologische   literatuur   en   in   de   kunst   merkt,   werd   de   H.   Maagd   volgens   de   toenmalige   opvatting   de kroon   op   het   hoofd   geplaatst   door   de   Drievuldigheid.   Dit   gebeurde   in   bijzijn   van   de   engelen.   De   titel   spel   van   de   Drie Hiërarchieën”   zinspeelt   hierop.   Sedert   de   pseudo-Dionysius   de   Areopagiet,   een   kerkelijk   auteur   uit   de   5de   eeuw, worden    de    engelen    immers    gegroepeerd    in    drie    groepen    of    Hiërarchieën.    De    eerste    bestaat    uit    de    Serafijnen, Cherubijnen   en Tronen;   deze   omgeven   God   in   constante   aanbidding.   De   Heerschappijen,   Krachten   en   Machten   maken de   tweede   groep   uit;   zij   beheersen   de   sterren   en   de   elementen.   De   derde   wordt   gevormd   door   de   Prinsdommen, Aartsengelen en Engelen; zij beschermen de aarde of zijn de goddelijke gezanten.   Volgens   de   stadsrekening   werden   in   het   spel   van   Jan   Amoers   deze   engelengroepen   uitgebeeld   door   schoolkinderen. Door   gordijnen   waren   ze   aan   het   zicht   onttrokken,   doch   via   een   opening   in   een   schutsel   konden   ze   op   de   gepaste momenten te voorschijn komen om Marias kroning luister bij te zetten. Het schilderij hierbij bevindt zich nu in de zuidelijke transeptarm van de kerk... Klik op de afbeelding voor meer info.
Het schilderij werd vaak verkeerdelijk toegeschreven aan de Leuvense schilder Joost vander Baren (+ na 1612). Het schilderij werd vaak verkeerdelijk toegeschreven aan de Leuvense schilder Joost vander Baren (+ na 1612).
Abdij van Vlierbeek

 DICHTER MONNIK JAN AMOERS (1444)

      Ten   tijde   van   abt   Robrecht   van   Berthem leefde   te   Vlierbeek   de   monnik   Jan Amoers. In   1426,   een   jaar   na   de   stichting   van   de Leuvense   Universiteit,   vatte   hij   aan   deze instelling     studies     aan     in     het     Kerkelijk Recht.   Over   deze   materie   gaf   hij   nadien zelf      onderricht      aan      zijn      Vlierbeekse confraters. Amoers   was   ook   dichter,   en   om die    reden    verdient    hij    een    plaats    in    de geschiedenis   van   de   Middelnederlandse   letterkunde   en   van   het toneel   te   Leuven.   De   stad   vroeg   hem   inderdaad   tot   tweemaal toe   een   toneelstuk   te   schrijven   dat   zou   worden   opgevoerd   naar aanleiding   van   de   jaarlijkse   Ommegang   in   september.   Na   de optocht   van   de   Ommegang   werd   ieder   jaar   op   de   Grote   Markt in   open   lucht   een   opvoering   gehouden.   De   stadsrekeningen verschaffen   nauwkeurige   inlichtingen.   In   september   1444   werd Amoers   een   honorarium   betaald   voor   het   spel   van   “De   Drie Hiërarchie   der   engelen”   en   het   jaar   daarop   voor   een   ander toneelstuk, getiteld “Onser Liever Vrouwen Miraculen”.         In    september    1444    werd    op    de    Leuvense    Grote    Markt gedurende   meerdere   dagen   een   stellage   opgetimmerd.   Zowel overdag     als     ‘s     nachts     waren     bewakers     aangesteld     om beschadiging   of   diefstal   van   hout   te   voorkomen.   Het   spel   werd opgevoerd   door   vijf   gezellen,   die   voor   hun   medewerking   van stadswege    vergoed    werden    met    enkele    liters    Rijnwijn.    De inhoud   van   het   stuk   kan   worden   afgeleid   uit   de   rekwisieten   die in   de   stadsrekeningen   worden   vermeld   en   van   de   omschrijving die   men   in   deze   documenten   aan   het   spel   geeft.   Het   kreeg namelijk   ook   de   titel:   “Het   spel   van   de   Drievuldigheid”,   of   “van de   kroning   door   de   Triniteit”.   Het   handelde   dus   over   de   Kroning van Maria in de hemel.       Zoals   men   in   de   theologische   literatuur   en   in   de   kunst   merkt, werd   de   H.   Maagd   volgens   de   toenmalige   opvatting   de   kroon op   het   hoofd   geplaatst   door   de   Drievuldigheid.   Dit   gebeurde   in bijzijn   van   de   engelen.   De   titel   spel   van   de   Drie   Hiërarchieën” zinspeelt   hierop.   Sedert   de   pseudo-Dionysius   de   Areopagiet, een    kerkelijk    auteur    uit    de    5de    eeuw,    worden    de    engelen immers   gegroepeerd   in   drie   groepen   of   Hiërarchieën.   De   eerste bestaat     uit     de     Serafijnen,     Cherubijnen     en    Tronen;     deze omgeven    God    in    constante    aanbidding.    De    Heerschappijen, Krachten     en     Machten     maken     de     tweede     groep     uit;     zij beheersen    de    sterren    en    de    elementen.    De    derde    wordt gevormd   door   de   Prinsdommen,   Aartsengelen   en   Engelen;   zij beschermen de aarde of zijn de goddelijke gezanten.   Volgens   de   stadsrekening   werden   in   het   spel   van   Jan   Amoers deze    engelengroepen    uitgebeeld    door    schoolkinderen.    Door gordijnen    waren    ze    aan    het    zicht    onttrokken,    doch    via    een opening   in   een   schutsel   konden   ze   op   de   gepaste   momenten   te voorschijn komen om Marias kroning luister bij te zetten. Het   schilderij   hierbij   bevindt   zich   nu   in   de   zuidelijke   transeptarm van de kerk... Klik op de afbeelding voor meer info.
Het schilderij werd vaak verkeerdelijk toegeschreven aan de Leuvense schilder Joost vander Baren (+ na 1612). Het schilderij werd vaak verkeerdelijk toegeschreven aan de Leuvense schilder Joost vander Baren (+ na 1612).

Abdij van Vlierbeek