Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
RESTAURATIEFONDS VLIERBEEK    RAVL
   In 1998 werd op initiatief van de toenmalige kerkfabriek en onder leiding  van de heer Alfred Vansina, ere-burgemeester van de stad Leuven, het  “Restauratiefonds Abdij Vlierbeek” opgericht. Bedoeling van dit fonds is financiële steun te verlenen bij de restauratie van  de abdij en het behoud van de site. Dit gebeurt met middelen die vergaard  worden via de plaatselijke gemeenschap, mecenaat en sponsoring.     Het Restauratiefonds, in samenwerking met de kerkraad en de  parochiale verenigingen, ontwikkelt en ondersteunt hiertoe diverse  initiatieven zoals onder meer het gericht aanschrijven van bedrijven,  omwonenden en sympathisanten, het organiseren van concerten, diners en  andere activiteiten.   Om de eeuwenoude koorzang enigszins in herinnering te brengen brengt een Leuvens gemengd gregoriaans koor, op uitnodiging van het RAVL,  jaarlijks op de vooravond van O.L.Vrouw-ten-Hemelopneming, de Gregoriaanse Completen Vlierbeek.  
  Op 11 oktober 2015 werd onder grote belangstelling op initiatief van het fonds het beeld “De monnik” van beeldhouwer Rik Van Schil onthuld Meer informatie.     Dirk Vansina, schepen van de Stad Leuven, is de huidige voorzitter van het RAVL.    In het verleden werd, mede met financiële steun van het Restauratiefonds,  de restauratie mogelijk gemaakt van de kerk, het gastenkwartier met de  pastorij, de buitenzijde van het nieuw abtskwartier en de westerpoort.       De Koning Boudewijnstichting ondersteunt dit initiatief. Voor een storting  van minimum 40 € op rekening BE 10 0000 0000 0404 van de Koning  Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te Brussel, met vermelding LJ1913- JAVK-Abdij van Vlierbeek, Kessel-Lo, wordt aan de schenkers door de  stichting een attest bezorgd waardoor de giften fiscaal aftrekbaar worden. Bijdragen kunnen ook direct gestort worden op rekening BE46 7440 0067  3636 van het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek, Kessel-Lo, met vermelding  “steun voor de restauratie van de abdij“.