INTERNE CONFLICTEN (1424-1456)

   Dat   Vlierbeek   niet   gespaard   bleef   van   interne   conflicten   bewijst   de   regering   van abt   Robrecht   van   Berthem   (1424-1456).   Hij   stamde   uit   een   gegoede   Leuvense familie.   Zijn   gedrag   als   kloosteroverste   stelde   echter   problemen,   zodat   Filips   de Goede ,   hertog   van   Bourgondië   (1419-1467)   -   Brabant   was   toen   inderdaad   in   een groter   politiek   geheel   geïntegreerd   -   zich   ging   beklagen   bij   paus   Nicolaas   V   (1447-1455).   Deze   beval   op   31   mei   1448   de   deken   van   Sint-Pieter   te   Leuven, Willem Bont, ter plaatse een onderzoek in te stellen.       De   klachten   waren   volgens   de   paus   de   volgende:   ”dat   de   abt   zijn   kloosterlijke waardigheid   en   de   tucht   van   de   Regel   verloochent   en   een   ergerlijk   leven   leidt,   dat hij    sommige    goederen    verkwist    en    verkoopt    en    dat    door    zijn    nalatigheid    en zorgeloosheid   de   abdij   reeds   vele   schulden   heeft,   dat   de   gebouwen   in   ellendige staat   verkeren   en   tot   puin   vervallen   en   nog   andere   zaken;   dit   alles   door   de   schuld en   het   slecht   beheer   van   de   abt,   die   daardoor   zowel   geestelijke   als   stoffelijke schade   berokkent   aan   de   goddelijke   Majesteit   en   aan   de   godsdienst,   en   alzo   ook aan   velen   een   slecht   voorbeeld   geeft”.   De   paus   verzocht   Willem   Bont   ”om   boven alle   vooroordelen,   eenvoudig   en   klaar,   zonder   rumoer   noch   gerechtelijke   vorm   te zoeken   naar   de   waarheid”.   Op   grond   van   het   verstrekte   rapport   zou   de   kerkvorst dan zelf “een rechtvaardig vonnis vellen volgens Gods ingeving”.       Het   is   niet   meer   uit   te   maken   in   hoeverre   deze   beschuldigingen   juist   waren.   De paus   verwees   naar   “geloofwaardige   getuigenissen   en   openbare   geruchten”.   In   elk geval    schoot    Willem    Bont    helemaal    niet    op    met    zijn    onderzoek.    Toen    paus Nicolaas   in   1455   stierf,   staakte   hij   het   geheel.   Zijn   opvolger,   Callixtus   III   (1455- 1458),   beval   daarop   de   kanunniken   van   Sint-Pieter   te   Leuven   en   van   Incourt   de enquête te heropenen. De abt stierf echter kort daarop, namelijk op 31 april 1456.
Rogier van der Weyden, Musée des Beaux-Arts, Dijon Rogier van der Weyden, Musée des Beaux-Arts, Dijon
Abdij van Vlierbeek

INTERNE CONFLICTEN (1424-1456)

   Dat   Vlierbeek   niet   gespaard   bleef   van interne    conflicten    bewijst    de    regering van   abt   Robrecht   van   Berthem   (1424- 1456).    Hij    stamde    uit    een    gegoede Leuvense     familie.     Zijn     gedrag     als kloosteroverste           stelde           echter problemen,    zodat    Filips    de    Goede , hertog   van   Bourgondië   (1419-1467)   - Brabant    was    toen    inderdaad    in    een groter    politiek    geheel    geïntegreerd    - zich   ging   beklagen   bij   paus   Nicolaas V    (1447-1455).   Deze   beval   op   31   mei 1448     de     deken     van     Sint-Pieter     te Leuven,   Willem   Bont,   ter   plaatse   een onderzoek in te stellen.       De   klachten   waren   volgens   de   paus   de   volgende:   ”dat   de   abt zijn    kloosterlijke    waardigheid    en    de    tucht    van    de    Regel verloochent    en    een    ergerlijk    leven    leidt,    dat    hij    sommige goederen   verkwist   en   verkoopt   en   dat   door   zijn   nalatigheid   en zorgeloosheid    de    abdij    reeds    vele    schulden    heeft,    dat    de gebouwen   in   ellendige   staat   verkeren   en   tot   puin   vervallen   en nog   andere   zaken;   dit   alles   door   de   schuld   en   het   slecht   beheer van   de   abt,   die   daardoor   zowel   geestelijke   als   stoffelijke   schade berokkent   aan   de   goddelijke   Majesteit   en   aan   de   godsdienst,   en alzo    ook    aan    velen    een    slecht    voorbeeld    geeft”.    De    paus verzocht   Willem   Bont   ”om   boven   alle   vooroordelen,   eenvoudig en   klaar,   zonder   rumoer   noch   gerechtelijke   vorm   te   zoeken   naar de    waarheid”.    Op    grond    van    het    verstrekte    rapport    zou    de kerkvorst   dan   zelf   “een   rechtvaardig   vonnis   vellen   volgens   Gods ingeving”.           Het     is     niet     meer     uit     te     maken     in     hoeverre     deze beschuldigingen      juist      waren.      De      paus      verwees      naar “geloofwaardige   getuigenissen   en   openbare   geruchten”.   In   elk geval   schoot   Willem   Bont   helemaal   niet   op   met   zijn   onderzoek. Toen   paus   Nicolaas   in   1455   stierf,   staakte   hij   het   geheel.   Zijn opvolger,   Callixtus   III   (1455-1458),   beval   daarop   de   kanunniken van    Sint-Pieter    te    Leuven    en    van    Incourt    de    enquête    te heropenen.   De   abt   stierf   echter   kort   daarop,   namelijk   op   31   april 1456.
Rogier van der Weyden, Musée des Beaux-Arts, Dijon Rogier van der Weyden, Musée des Beaux-Arts, Dijon

Abdij van Vlierbeek