Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
INTERNE CONFLICTEN (1424-1456)
   Dat   Vlierbeek   niet   gespaard   bleef   van   interne   conflicten   bewijst   de   regering   van abt   Robrecht   van   Berthem   (1424-1456).   Hij   stamde   uit   een   gegoede   Leuvense familie.   Zijn   gedrag   als   kloosteroverste   stelde   echter   problemen,   zodat   Filips   de Goede ,   hertog   van   Bourgondië   (1419-1467)   -   Brabant   was   toen   inderdaad   in   een groter   politiek   geheel   geïntegreerd   -   zich   ging   beklagen   bij   paus   Nicolaas   V   (1447-1455).   Deze   beval   op   31   mei   1448   de   deken   van   Sint-Pieter   te   Leuven, Willem Bont, ter plaatse een onderzoek in te stellen.       De   klachten   waren   volgens   de   paus   de   volgende:   ”dat   de   abt   zijn   kloosterlijke waardigheid   en   de   tucht   van   de   Regel   verloochent   en   een   ergerlijk   leven   leidt, dat   hij   sommige   goederen   verkwist   en   verkoopt   en   dat   door   zijn   nalatigheid   en zorgeloosheid   de   abdij   reeds   vele   schulden   heeft,   dat   de   gebouwen   in   ellendige staat   verkeren   en   tot   puin   vervallen   en   nog   andere   zaken;   dit   alles   door   de   schuld en   het   slecht   beheer   van   de   abt,   die   daardoor   zowel   geestelijke   als   stoffelijke schade   berokkent   aan   de   goddelijke   Majesteit   en   aan   de   godsdienst,   en   alzo   ook aan   velen   een   slecht   voorbeeld   geeft”.   De   paus   verzocht   Willem   Bont   ”om   boven alle   vooroordelen,   eenvoudig   en   klaar,   zonder   rumoer   noch   gerechtelijke   vorm   te zoeken   naar   de   waarheid”.   Op   grond   van   het   verstrekte   rapport   zou   de   kerkvorst dan zelf “een rechtvaardig vonnis vellen volgens Gods ingeving”.       Het   is   niet   meer   uit   te   maken   in   hoeverre   deze   beschuldigingen   juist   waren.   De paus   verwees   naar   “geloofwaardige   getuigenissen   en   openbare   geruchten”.   In elk   geval   schoot   Willem   Bont   helemaal   niet   op   met   zijn   onderzoek.   Toen   paus Nicolaas   in   1455   stierf,   staakte   hij   het   geheel.   Zijn   opvolger,   Callixtus   III   (1455- 1458),   beval   daarop   de   kanunniken   van   Sint-Pieter   te   Leuven   en   van   Incourt   de enquête te heropenen. De abt stierf echter kort daarop, namelijk op 31 april 1456.
Rogier van der Weyden, Musťe des Beaux-Arts, Dijon