Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
ECONOMISCH BELEID VAN DE ABDIJ
Om   te   kunnen   voorzien   in   het   levensonderhoud   moesten   de abdijen   een   degelijk   economisch   beleid   voeren.   Zij   beschikten daartoe   over   de   inkomsten   van   talrijke   onroerende   goederen die   vooral   door   schenking   waren   verworven.   Ze   waren   verplicht tot     het     betalen     van     diverse     gewone     en     buitengewone belastingen.   Allerlei   andere   verplichtingen   en   tal   van   accijnzen drukten   op   hen.   Ook   voor   Vlierbeek   bracht   dit   vele   problemen mee. Een   bestendige   last   vormden   de   karweien,   dit   wil   zeggen   dat een   aantal   dagen   per   jaar   dienst   moest   worden   verleend   aan   de Brabantse     hertog.     Het     ging     om     een     soort     hand-     en spandiensten    waarbij    telkens    een    wagen    met    paarden    ter beschikking   diende   te   worden   gesteld.   In   1312   had   hertog   Jan II(1294-1312)    in    dit    verband    bepaalde    vrijstellingen    verleend, doch    zijn    opvolger    Jan    II    (1312-1355)    weigerde    hiermee rekening   te   houden.   In   1335    leidde   dit   tot   een   ernstig   conflict.   De gezamenlijke    Brabantse    abdijen    bekwamen    daarop    dat    de hertog   nog   slechts   1500   dagen   karwei   kon   eisen.   Voor   Vlierbeek betekende dit 50 werkdagen. In     oorlogstijd     kwamen     hierbij     nog     bijzondere     lasten     en opdrachten.    Toen     bijvoorbeeld     hertog     Wenceslas     in     1379 gevangen   was   genomen   in   de   slag   van   Baesweiler   (Rijnland), verplichtte   men   de   kloosters   van   zijn   hertogdom   mee   het   losgeld te   betalen.   Met   als   woordvoerder   abt   Theodoricus   Naghel   van Vlierbeek,    weigerden    ze    echter.    Een    tussenkomst    van    de pauselijke    legaat    was    nodig    om    het    meningsverschil    bij    te leggen.   Nog   een   andere   last   vormde   de   verplichting   om   aan   de hertog   en   zijn   gevolg   logies   te   verschaffen   wanneer   hij   in   de streek   op   jacht   was.   Ook   voor   het   onderhoud   van   de   honden moest dan worden ingestaan.
tiendenschuur
neerhof