Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
1653  ABT ROBERTUS GARESTA EN DE HEROPBOUW VAN DE ABDIJ
Toen    de    monniken    in    1642    weerkeerden,    was    de nieuwe    abdij    niet    voltooid.    De    meest    noodzakelijke gebouwen    waren    opgetrokken,    doch    van    sommige gedeelten     zag     men     enkel     de     fundamenten.     Het abtskwartier     was     slechts     voorlopig     ingericht.     Het spreekt    vanzelf    dat    het    relatief    arme    Vlierbeek    niet direct   alle   fondsen   ter   beschikking   had.   Daarom   diende Garesta    de    werken    voort    te    zetten.    De    historicus Antonius   Sanderus   publiceerde   in   1659   een   volumineus werk   over   de   Brabantse   abdijen,   Chorographia   sacra Brabantiae,    waarin    ook    een    uitvoerige    historiek    en beschrijving    van    Vlierbeek    is    opgenomen.    Het    bevat volgende   opdracht:   “Aan   Vlierbeek   dat   door   het   vuur, de   oorlog   en   de   tijd   werd   verwoest,   maar   dat   nu   door abt Garesta wordt hersteld”. De   publicatie   van   Sanderus   bevat   ook   een   gravure   met een    gezicht    in    vogelperspectief    van    de    herbouwde abdij.   Ze   vormt   vanuit   archeologisch   en   kunsthistorisch standpunt   een   belangrijk   document. Afgezien   van   een   aantal   kelderingen,   werden   twee   gebouwen,   die   de   verwoesting   van 1572 hadden overleefd, na herstelling weer in gebruik genomen. de westerpoort.  Ze werd voorzien van een fraaie toren. Een   tweede   constructie   die   werd   heringericht,   was   het   rechthoekige   gebouw   ten   zuiden   van   het   kloosterpand   nu   gekend als   oud   abtskwartier.   Bij   de   terugkeer   werd   de   benedenverdieping   gebruikt   als   kapel   en   de   bovenruimte   als   slaapzaal.   Dit was   slechts   een   tijdelijke   toestand   die   bevestigt   dat   de   heropbouw   van   het   kloostercomplex   nog   aan   de   gang   was. Toen   de nieuwe   kerk   en   dormter   klaar   waren,   zou   Garesta   dit   gebouw   inpalmen   als   abtskwartier.   Daartoe   vernieuwde   hij   in   1662 de bovenverdieping. Hij   liet   in   een   arduinen   steen   zijn   wapen   aanbrengen   .   Het   werd   tijdens   de   Franse   Revolutie   afgekapt.   Intact   bleven   zijn initialen   en   zijn   devies   Lucet   et   ardet   (“Dat   het   moge   schitteren   en   stralen”),   een   duidelijke   allusie   op   zijn   voornemen   om Vlierbeek op somptueuze wijze te herstellen.
Spreekkamer pastorij Vlierbeek  Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek
  tijdlijn