Home Geschiedenis Virtueel bezoek Agenda/Rondleidingen Heemkundige kring Erfgoed Archief Contact

ABT LEONARDUS LENAERTS (1728 -1752)

Na   de   verbanning   van   abt   Paradens   heerste   grote   verslagenheid   in   Vlierbeek,   toch   moest   het   leven verder   gaan.   Op   19   juli   1728,   enkele   dagen   na   de   veroordeling   van   Paradaens,   begaf   de   kanselier   van Brabant   zich   naar   Vlierbeek   om   er   de   tijdelijke   zaken   te   regelen.   Monnik   Leonardus   Lenaerts   werd aangesteld tot prior om voorlopig de leiding van de kloostergemeenschap op zich te nemen. Kort   na   het   overlijden   van   Paradaens   verzocht   de   regering   kanselier   en   de   bisschop   van Antwerpen   te Vlierbeek   de   verkiezing   te   organiseren.   De   monniken   opteerden   voor   Lenaerts,   die   op   dat   ogenblik tevens   de   taken   vervulde   van   ziekenmeester   en   voorzanger   in   het   koor.   Hij   was   afkomstig   uit   Halen   en vierenveertig jaar oud. Zijn aanstelling volgde op 8 november 1728. De   nieuwe   overste   wou   vermijden   dat   de   abdij   in   de   toekomst   nogmaals   een   visitatie   zou   moeten ondergaan   door   een   bisschop,   zoals   ten   tijde   van   Paradaens.   Daarom   probeerde   hij   van   de   wereldlijke en   kerkelijke   overheden   te   bekomen   dat   ze   officieel   zouden   aanvaarden   dat   zijn   klooster   exempt   was, dit   wil   zeggen   vrij   van   bisschoppelijke   inmenging.   Lenaerts   stelde   namelijk   dat   enkel   benedictijnse abten   van   de   Congregatie   van   Bursfeld,   waarmee   Vlierbeek   banden   had,   visitaties   mochten   uitvoeren. Dit   verzoek   kwam   echter   zo   hard   aan   dat   de   Mechelse   aartsbisschop   weigerde   Lenaerts   te   wijden   tot overste.   De   zaak   sleepte   aan   tot   29   juni   1729,   dag   waarop   de   wijding   uiteindelijk   doorging.   Lenaerts koos   tot   spreuk:   Fortiter   et   suaviter   ("Krachtig,   doch   met   zachtheid").   Door   een   wijs   beheer   trachtte   hij de geschokte rust in de abdij te doen terugkeren. Abt   Leonardus   Lenaerts   bestelde   rond   1737   een   orgel   bij   Jean-Baptiste   Le   Picard    de   leermeester van    Robustelli,    aan    wie    het    orgel    vroeger    ten    onrechte    werd    toegeschreven.    De    kast    is    centraal bovenaan   versierd   met   het   wapen   van   de   abt,    en   links   en   rechts   treft   men   twee   medaillons   aan   met de   beeltenissen   van   de   H.   Benedictus   en   diens   zus   Scholastica,   patrones   van   de   benedictinessen.   In het   begin   telde   het   orgel   twee   klavieren,   bespeelbaar   via   een   deurtje   in   de   onderbouw   van   de   kast. voor de    abdijkerk.    Jean-Baptiste    Le    Picard    was    de    voornaamste    vertegenwoordiger    van    een    Luiks orgelatelier.   Hij   bouwden   volgens   de   Franse   traditie   zowel   kleine   als   monumentale   orgels.   De   structuur van   het   Vlierbeekse   viervoet   orgel   met   één   klavier   werd   in   de   loop   der   jaren   ingrijpend   gewijzigd.   Het orgelmeubel   en   ruim   de   helft   van   het   historisch   pijpwerk   bleef   gelukkig   bewaard.Bij   de   restauratie   van 2006   door   orgelbouw Thomas   is   het   Le   Picard-orgel   gereconstrueerd   naar   zijn   oorspronkelijke   toestand van omstreeks 1737. Om   de   14   dagen   wordt   tijdens   de   liturgische   viering   het   orgel   bespeeld   door   organist   Paul   Van   Hooff met begeleiding van  Odette Meyers blokfluit. Andere concerten worden op Agenda aangekondigd.
Abdij van Vlierbeek
Binnen-en   buitenlands   organisten   die   de   jongste jaren    het    Vlierbeeks    orgel    bespeelden    prezen het   instrument   voor   zowel   het   technische   aspect als     voor     de     zorgvuldig     geïntoneerd     nieuw toegevoegde    registers    die    mooi    aansluiten    bij het   originele   pijpenmateriaal.Orgelbouw Thomas uit      Ster-Franchorchamps,      Spectrum      N.V.uit Hasselt,    het   Agentschap    Ruimtelijke    Ordening en     Onroerend     Erfgoed     Vlaanderen     en     het kerkbestuur   van   Vlierbeek   bezorgden   Vlierbeek terug    één    van    de    parels    van    het    Vlaams orgelerfgoed
© Heemkundige Kring Vlierbeek         

ABT LEONARDUS LENAERTS (1728 -1752)

Na   de   verbanning   van   abt Paradens     heerste     grote verslagenheid   in   Vlierbeek, toch      moest      het      leven verder    gaan.    Op    19    juli 1728,   enkele   dagen   na   de veroordeling                   van Paradaens,        begaf        de kanselier   van   Brabant   zich naar    Vlierbeek    om    er    de tijdelijke   zaken   te   regelen. Monnik   Leonardus   Lenaerts   werd   aangesteld   tot   prior om   voorlopig   de   leiding   van   de   kloostergemeenschap op zich te nemen. Kort    na    het    overlijden    van    Paradaens    verzocht    de regering   kanselier   en   de   bisschop   van   Antwerpen   te Vlierbeek   de   verkiezing   te   organiseren.   De   monniken opteerden   voor   Lenaerts,   die   op   dat   ogenblik   tevens de   taken   vervulde   van   ziekenmeester   en   voorzanger   in het   koor.   Hij   was   afkomstig   uit   Halen   en   vierenveertig jaar oud. Zijn aanstelling volgde op 8 november 1728. De   nieuwe   overste   wou   vermijden   dat   de   abdij   in   de toekomst      nogmaals      een      visitatie      zou      moeten ondergaan    door    een    bisschop,    zoals    ten    tijde    van Paradaens.   Daarom   probeerde   hij   van   de   wereldlijke en   kerkelijke   overheden   te   bekomen   dat   ze   officieel zouden   aanvaarden   dat   zijn   klooster   exempt   was,   dit wil     zeggen     vrij     van     bisschoppelijke     inmenging. Lenaerts   stelde   namelijk   dat   enkel   benedictijnse   abten van   de   Congregatie   van   Bursfeld,   waarmee   Vlierbeek banden   had,   visitaties   mochten   uitvoeren.   Dit   verzoek kwam     echter     zo     hard     aan     dat     de     Mechelse aartsbisschop   weigerde   Lenaerts   te   wijden   tot   overste. De   zaak   sleepte   aan   tot   29   juni   1729,   dag   waarop   de wijding   uiteindelijk   doorging.   Lenaerts   koos   tot   spreuk: Fortiter   et   suaviter   ("Krachtig,   doch   met   zachtheid"). Door   een   wijs   beheer   trachtte   hij   de   geschokte   rust   in de abdij te doen terugkeren. Abt     Leonardus     Lenaerts bestelde    rond    1737    een orgel   bij   Jean-Baptiste   Le Picard    de   leermeester   van Robustelli,     aan     wie     het orgel   vroeger   ten   onrechte werd     toegeschreven.     De kast   is   centraal   bovenaan versierd    met    het    wapen van    de    abt,     en    links    en rechts      treft      men      twee medaillons     aan     met     de beeltenissen    van    de    H.    Benedictus    en    diens    zus Scholastica,   patrones   van   de   benedictinessen.   In   het begin   telde   het   orgel   twee   klavieren,   bespeelbaar   via een    deurtje    in    de    onderbouw    van    de    kast. voor    de abdijkerk.       Jean-Baptiste       Le       Picard       was       de voornaamste      vertegenwoordiger      van      een      Luiks orgelatelier.   Hij   bouwden   volgens   de   Franse   traditie zowel   kleine   als   monumentale   orgels.   De   structuur   van het   Vlierbeekse   viervoet   orgel   met   één   klavier   werd   in de      loop      der      jaren      ingrijpend      gewijzigd.      Het orgelmeubel    en    ruim    de    helft    van    het    historisch pijpwerk   bleef   gelukkig   bewaard.Bij   de   restauratie   van 2006   door   orgelbouw   Thomas   is   het   Le   Picard-orgel gereconstrueerd    naar    zijn    oorspronkelijke    toestand van omstreeks 1737. Om   de   14   dagen   wordt   tijdens   de   liturgische   viering het   orgel   bespeeld   door   organist   Paul   Van   Hooff   met begeleiding    van        Odette    Meyers    blokfluit.    Andere concerten worden op Agenda aangekondigd.

Abdij van Vlierbeek

Geschiedenis