Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
ABT JACOB MAROTEL (1544-1567) EN JOHANNES HAUTAERT (1568-1571)
De   opvolger   van   Jan   van   Panhuys   was   Jacob   Marotel   (1544-1567),   tevoren   monnik in   de   abdij   van   Sint-Bertijns   te   Saint   Omer.   Samen   met   de   andere   Brabantse   abten was hij in 1555 aanwezig bij de plechtige troonsafstand van Karel V te Brussel. Latere   feiten   laten   toe   de   vraag   te   stellen   of   de   keuze   van   Marotel   tot   abt   wel gelukkig   is   geweest.   Al   in   1560   deden   zich   moeilijkheden   voor   die   aan   het   licht kwamen    tijdens    een    visitatie    of    kerkelijk    onderzoek,    gehouden    op    verzoek    van Margaretha     van     Parma,     landvoogdes     der     Nederlanden     (1559-1567).     Uit     de informatie   die   haar   na   de   visitatie   werd   toegezonden,   leren   we   dat   de   abdij   niet   meer behoorlijk   onderhouden   werd;   het   regende   in   de   slaapzaal,   de   liturgische   gewaden waren   versleten   en   de   bibliotheek   verkeerde   in   slechte   toestand.   Bovendien   verbleef de abt te vaak buiten zijn klooster, waardoor de kloostertucht geheel verslapte. Dat   een   minder   geschikte   overste   kon   aangesteld   worden   is   te   begrijpen.   In   1515 had   immers   Keizer   Karel   V   van   paus   Leo   X   het   benoemingsrecht   over   de   abdijen   in de   Nederlanden   bekomen.   Dit   leidde   tot   tal   van   misbruiken,   waarbij   in   sommige abdijen    zelfs    niet-religieuzen    tot    abtelijke    waardigheden    werden    benoemd.    De kloosters   verzetten   zich   dan   ook   terecht   en   onder   koning   Filips   II   (1555-1598)   zou een    compromis    worden    gesloten.    Dit    hield    in    dat    bij    een    vacature    koninklijke commissarissen   de   stemmen   van   de   religieuzen   moesten   gaan   inzamelen.   De   vorst mocht   dan   één   van   de   naar   voor   geschoven   kandidaten   aanduiden,   waarop   een kerkelijke   bekrachtiging   zou   plaatsgrijpen.   Dit   was   alvast   een   verbetering,   al   bleef   de mogelijkheid   tot   ingrijpen   van   de   vorst   bestaan.   Dit   systeem   zou   ook   te   Vlierbeek tijdens het verdere Ancien Régime worden toegepast. De   kwestie-Marotel   sleepte   aan,   doch   in   1567   slaagden   de   abten   van   Affligem   en van    Sint-Geertrui    te    Leuven    erin    hem    te    doen    abdiceren    ten    voordele    van    Jan Hautaert,   religieus   te   Affligem   en   aanbevolen   door   Filips   II.   De   akte   van   afstand vermeldt   diplomatisch   dat   ze   gebeurde   á   cause   des   continuelles   débilité   et   maladies van de abt. Het   abbatiaat   van   Hautaert   was   zeer   kort,   doch   heilzaam   (1568   1571).   Hij   herstelde de   tucht   met   vaste   hand.   In   de   annalen   van   de   abdij   van   Bursfeld   staat   hij   daarom opgetekend    als    abbas    reformator,    abt-vernieuwer.    Hij    bekwam    bovendien    een bijzonder   voorrecht.   Hij   en   zijn   opvolgers   zouden   voortaan   jaarlijks   op   het   feest   van Sacramentsdag    pontificaal    mogen    celebreren    in    de    kerk    van    Sint-Goedele    te Brussel.   Dit   schijnt   een   zeer   begeerd   privilege   te   zijn   geweest   waaraan   Vlierbeek   de eeuwen door ten zeerste heeft gehouden.
  tijdlijn